Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachtovereenkomst
1 januari 2024

Artikel 1: Algemene voorwaarden

The Nanny Club B.V. is gevestigd op de Herengracht 71hs, 1015BD Amsterdam en beheert de website ofwel platform www.thenannyclub.nl. Door middel van het platform kan de gebruiker, een flexibele oppas online zoeken, vinden en inboeken, beoordelen en online uitbetalen. De dienstverlener, is een particulier die onder de Regeling dienstverlening aan huis flexibele oppasdiensten verleent. De gebruiker wordt gevraagd de informatie omtrent de Regeling dienstverlening aan huis goed te lezen. Deze informatie kan worden gevonden onder aan de website onder ‘Regeling dienstverlening aan huis’. Na het lezen van deze informatie wordt de gebruiker geacht zelf te kunnen beoordelen of de voorwaarden waaronder deze Regeling van toepassing is, ook op de eventueel te boeken flexibele oppas van toepassing zal zijn. Eventuele gevolgen van het niet van toepassing zijn van deze regeling komen voor rekening en risico van de gebruiker. De gebruiker stemt in met de Gebruikersvoorwaarden, heeft een Gebruiksovereenkomst met The Nanny Club gesloten en heeft via het platform een boekingsverzoek ingediend. The Nanny Club biedt zelf geen oppasdiensten aan, maar is slechts aanbieder van het online platform en handelt als bemiddelaar tussen nanny en ouder.

Artikel 2: Het platform

The Nanny Club faciliteert uitsluitend via het platform slechts bij de totstandkoming van overeenkomsten tot dienstverlening tussen gebruiker en oppas. In dit verband treedt The Nanny Club op als gevolmachtigd vertegenwoordiger voor oppas. Via The Nanny Club ontvangt de oppas oppasverzoek(en) en wordt geacht deze zoveel als mogelijk te accepteren. The Nanny Club bevestigt boekingsverzoeken aan de gebruiker. The Nanny Club oordeelt niet over het al dan niet aannemen van een boekingsverzoek van gebruikers door de oppas.

The Nanny Club garandeert op geen enkele wijze dat:

 1. Het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen;
 2. Derden het Platform of de systemen van The Nanny Club niet onrechtmatig zullen gebruiken; en
 3. Een Oppas een minimum aantal Oppasovereenkomsten via het Platform zal verkrijgen.

De gebruiker sluit in beginsel 2 (twee) overeenkomsten :

 1. Een gebruikersovereenkomst met The Nanny Club over het gebruik van het platform door acceptatie van de algemene voorwaarden van toepassing voor gebruiker.

Een opdrachtovereenkomst voor het uitvoeren van een oppasdienst met de oppas. Deze wordt gesloten door de gebruiker en de oppasser. Op de Oppasovereenkomst tussen de oppas en de gebruiker zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Tot stand komen van de Oppasovereenkomst (opdrachtovereenkomst)
1. De Oppasovereenkomst tussen de gebruiker en de oppas is een overeenkomst met elementen van werk- en arbeidsverhoudingen onder de toepasselijkheid van de Regeling dienstverlening aan huis. De partijen in de overeenkomst zijn uitsluitend gebruiker en oppas. De gebruiker heeft ten opzichte van de oppas een vordering tot nakoming tot het uitvoeren van de oppasdienst, zoals die voortvloeit uit het boekingsverzoek van de gebruiker. De oppas heeft tegenover de gebruiker een vordering tot nakoming van de betaling vanaf het moment dat de overeengekomen oppasdienst is voltooid. De vergoeding is altijd inclusief de conform van de Regeling dienstverlening aan huis verschuldigde 8% vakantiegeld per jaar, ziekteverzuim en door oppas opgebouwde wettelijke vakantiedagen.

2. Een Oppasovereenkomst komt als volgt tot stand:a. Indien de gebruiker via het platform een aanvraag doet, wordt er door The Nanny Club een geschikte oppas gezocht die overeenkomt met de wensen van gebruiker.

3.Na opgave van het boekingsverzoek ontvangt de gebruiker via The Nanny Club bericht over een geschikte oppas, dit bericht is nog geen aanvaarding van de boekingsaanvraag.c. De boekingsaanvraag van de gebruiker wordt door The Nanny Club aan de geselecteerde oppas gestuurd.d. Indien een oppas aan The Nanny Club te kennen geeft het aanbod te aanvaarden, door de boekingsaanvraag te ‘accepteren’ en ‘akkoord’ te gaan met de Oppasovereenkomt, zal The Nanny Club namens en met volmacht van de Oppas deze aanvaarding met een opdrachtbevestiging telefonisch of via e-mail doorgeven aan de gebruiker (“opdrachtbevestiging”).e. Wanneer de boeking ‘geaccepteerd’ is, verkrijgt de gebruiker informatie over de overeengekomen oppasadres / datum / tijd / de verwachte duur van de oppasdienst en gegevens van de oppas (relevante oppas profiel-gegevens) die de dienstverlening zal verrichten.

4. De aanvaarding of afwijzing van een boekingsverzoek wordt door The Nanny Club in de regel bij een reguliere boeking binnen 12 uur en last minute boeking binnen 6 uur aan gebruiker medegedeeld.

5. Oppas behoudt zich het recht voor, om de oppasdienst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dan wel zich terug te trekken, wanneer er sprake is van een gewichtig annuleringsgrond.

Artikel 4: Onderwerp van de Oppasovereenkomst
De oppasdienst uit hoofde van deze overeenkomst bestaan uit de door de gebruiker via het platform geboekte en door de oppas geaccepteerde oppasdienst.

 1.  De oppas voert de Oppasovereenkomst uit naar eigen wijze en verantwoordelijkheid, rekening houdend met de bepalingen van de Oppasovereenkomst.
 2. Gebruiker geeft de oppas voor de oppasdienst alle vereiste informatie en hulp om de oppasdiensten te kunnen uitvoeren. De gebruiker zorgt ervoor dat zij alle benodigde voorbereiding heeft getroffen voor de start van de oppasdienst. Dit geldt zeker voor bijzonderheden omtrent de kinderen (bijv. ziekte, allergieën, dieet) en de toegangsverlening tot de woning waar de dienstverlening plaats zal vinden.
 3. De oppasdienst start vanaf het geboekte tijdstip óf vanaf het moment dat de oppas is gearriveerd óf vanaf het (op een later moment) overeengekomen tijdstip.
 4. De duur van iedere oppasdienst wordt vooraf overeengekomen.

De volgende stappen worden doorlopen, de oppasdienst start:

 1. De begintijd start automatisch vanaf het geboekte tijdstip. Indien de oppasdienst eerder of later start dan geboekt, kan de begintijd worden gewijzigd. Dit altijd in overleg met de oppasser, die dit doorgeeft aan The Nanny Club. De oppasdienst eindigt door in goed overleg en met mede instemming van de oppas de oppasdienst te laten beëindigen.
 2. De begin- en/of eindtijd kan gewijzigd worden. De oppasdienst is bijvoorbeeld in overleg later of eerder gestart. Het wijzigingen van de tijden gebeurt altijd met mede instemming van de Oppas en wordt doorgegeven aan The Nanny Club.
 3. De totale oppasduur kan afwijken van de geboekte oppasduur. De geboekte oppasduur is indicatief. Bij wijzigingen van de oppasduur (ook tijdens het oppassen) wordt dit direct doorgegeven aan de oppas en aan The Nanny Club, zodat dit kan worden doorgevoerd in de administratie.
 4. De oppasdienst gelden als vervuld en geaccepteerd, in de zin van de Oppasovereenkomst, wanneer de gebruiker niet direct en uiterlijk binnen 24 uur na de afronding van de oppasdienst een eventuele tekortkoming in de nakoming van de oppasdienst aan The Nanny Club heeft gemeld.8. Foutieve betalingen of andere tekortkomingen dienen zo spoedig mogelijk aan The Nanny Club te worden gemeld via finance@thenannyclub.nl of tijdens kantooruren +31611124660.

Artikel 5: Proeftijd vaste oppas
1. Wanneer gebruiker met oppas is overeengekomen om vaste dagen op te passen, geldt in het algemeen een proeftijd van een maand. Binnen deze maand is gebruiker en/of oppas vrij om de oppasovereenkomst op te zeggen. Na de proefmaand geldt dat een vaste oppas overeenkomst kan worden opgemaakt voor een bepaalde tijd, met een opzegtermijn van een maand. Oppas en gebruiker dienen zich aan deze nieuwe overeenkomst te houden overeenkomstig alle bepalingen uit de algemene voorwaarden. De kennismaking en proefdag worden niet vergoedt door The Nanny Club.

Artikel 6: Prijs en de betaling

1. Na voltooiing van de overeengekomen oppasdienst door de oppas is de gebruiker verplicht de prijs te betalen via de overeengekomen betaalmethode (maandelijkse factuur).

 1. De gebruiker betaalt de prijs aan de nanny voor de overeengekomen uren en tevens aan The Nanny Club met schuld bevrijdende werking voor de gebruiker;
 2. The Nanny Club stuurt na afloop van de oppasdiensten maandelijks een overzicht van de gewerkte uren per factuur. De nanny kan alleen vergoed worden voor de gewerkte uren nadat de familie/gebruiker de factuur heeft betaald.

Artikel 7: Annulering en de opzegging van een oppasdienst

 1. Een oppasdienst kan enkel geannuleerd worden door de boeking te cancelen via The Nanny Club, per mail en/of telefonisch contact.
 2. Een annulering van de geboekte oppasdienst is tot 24 uur voor aanvang van de oppasdienst is kosteloos, bijvoorbeeld om een andere termijn of oppas te kiezen of om volledig afstand te doen van de boeking.
 3. Annuleert de gebruiker binnen 24 uur voor aanvang van de geboekte dienstverlening, dan brengt The Nanny Club kosten in rekening voor de gebruiker namens de oppas. Deze kosten bedragen een bedrag ter hoogte van de helft van het afgesproken dagtarief, met een minimum van 4 uur. Het minimale uurtarief staat gelijk aan het afgesproken tarief van het eerste uur van de oppasdienst.
 4. 4. De Oppasovereenkomst kan gedurende de duur van de dienstverlening eerder beëindigd worden. The Nanny Club rekent namens de oppas minimaal 4 uur door aan de ouder.
 5. 5. De gebruiker kan wanneer er sprake is van een zwaarwegende rede in overleg treden met The Nanny Club. The Nanny Club bepaalt of er sprake is van een zwaarwegende rede en mogelijk besluiten tot het terugbetalen van de annuleringskosten (of een gedeelte daarvan).
 6. 6. De Oppasovereenkomst eindigt wanneer de dienstverlening is volbracht.

Artikel 8: Last minute boeking van een nanny

 1. Een last minute boeking kan gemaakt worden door gebruiker wanneer er binnen 24 uur een oppas nodig is. Een last minute boeking wordt gemaakt per mail en/of telefonisch contact met The Nanny Club.
 2. Voor een last minute boeking geldt standaard een extra tarief van €5,- (euro) per uur boven op het normale uurtarief.
  Artikel 9: Aansprakelijkheid
  1. De oppas zal de door de gebruiker geboekte oppasdienst naar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens de gebruiker, diens kinderen en/of derden. Mocht de gebruiker schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze Oppasovereenkomst, dan is de oppas jegens de gebruiker echter uitsluitend aansprakelijk voor de schade die de gebruiker en/of dienst kinderen daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van de oppas. Een eventuele aansprakelijkheid van de oppas jegens de gebruiker, diens kinderen en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de oppas gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door haar verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald, bij gebreke (om ongeacht welke reden) waarvan de schade maximaal drie keer de waarde van de geboekte oppasdienst van het betreffende geval zal bedragen.

  2. The Nanny Club heeft enkel een bemiddelende rol en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade waar de oppas verantwoordelijk voor kan worden gehouden, van welke aard dan ook.

  3. De gebruiker en de oppas zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Artikel 10: Overige bepalingen

1. Het is niet toegestaan om een nanny van The Nanny Club persoonlijk te benaderen buiten The Nanny Club om voor het boeken of voortzetten van een oppasovereenkomst. Bij het benaderen van een nanny buiten The Nanny Club om, wordt gebruiker direct geblokkeerd van het platform en zal geen verdere oppasovereenkomsten kunnen sluiten. De nanny heeft bij het deelnemen aan The Nanny Club een boetebeding ondertekend, deze boete zal op de nanny worden verhaald bij het aangaan of voortzetten van een oppasovereenkomst.

Artikel 11: Toepasselijk recht, bevoegdheid en recht tot wijziging

1. Op de Oppasovereenkomst is het: ‘Nederlands recht van toepassing’.

2. In geval van geschillen tussen de oppas en The Nanny Club zullen deze worden voorgelegd en beslecht door de rechter te Amsterdam.

3. Mocht een van deze bepalingen om wat voor reden dan ook nietig blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepaling(en) in deze algemene voorwaarden onverlet.

4. The Nanny Club heeft het recht deze voorwaarden voor de oppas van tijd tot tijd te wijzigen.

Artikel 12. Regeling dienstverlening aan huis

Onze nannies zijn niet in dienst van The Nanny Club. Elke nanny die via The Nanny Club bij een familie geplaatst wordt sluit een overeenkomst af waarin de nanny uitsluit in loondienst te gaan. The Nanny Club werkt enkel als bemiddelingsplatform tussen de nanny en de oppasfamilie. Ook bij de oppasfamilie komt de nanny niet direct in dienst. De nanny verleent diensten op basis van de dienstregeling aan huis. Voor de oppasfamilies geldt dat wanneer de oppasconstructie valt onder de regeling dienstverlening aan huis dat er geen belastingen betaald hoeft te worden over het salaris van een nanny. De algemene wettelijke bepalingen onder de Regeling Dienstverlening aan Huis zijn van toepassing, ongeacht de aard van de overeenkomst.

Het is belangrijk dat u onderzoek doet naar de wettelijke en fiscale voorwaarden voor het hebben of werken als nanny in Nederland. The Nanny Club is een bemiddelingsbureau dat gezinnen in contact brengt met nannies. Het verstrekken van deze informatie kan niet worden beschouwd als (juridisch) advies of enige andere dienst die buiten het bestek van The Nanny Club valt.

Wat betekent dit voor jou als nanny?

Afhankelijk van je totale jaarinkomen moet je over het bedrag dat je verdient met oppassen loonbelasting betalen. Wanneer je belastingaangifte doet, vul je het loon wat je met het oppassen hebt verdiend in bij ‘overige werkzaamheden’. Het gaat hier om het totale jaarinkomen wat je hebt verdiend door op te passen bij een familie via The Nanny Club.

Zie voor meer informatie omtrent de regeling dienstverlening aan huis het kopje:
Legal: regeling dienstverlening aan huis’.